GROEN inZICHT vraagt om uitstel van raadsvoorstel met betrekking tot grootschalig windmolenpark

Op 9 oktober aanstaande vindt er een vergadering plaats van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad onder andere te besluiten “dat de Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en dat de polder daarmee een belangrijke plaats in kan nemen bij het realiseren van de doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050”. Wij hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd de besluitvorming met betrekking tot het raadsvoorstel uit te stellen.

Om tot dit uitstel te komen hebben we gisteren een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In dit artikel volgt een samenvatting.

In zijn algemeenheid constateren we dat de belanghebbende bewoners onvoldoende betrokken zijn bij de eerste fase van de verkenning, die geleid heeft tot het raadsvoorstel.

GROEN inZICHT vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat, voordat er besloten kan worden over dit raadsvoorstel, wij als direct belanghebbenden in staat worden gesteld om de gemeenteraad te informeren over de disproportionaliteit van een grootschalig windturbinepark. Daarbij merken we op dat de term ‘grootschalig’ eerst nader gedefinieerd moet worden.

Uitstel van dit voorstel is gerechtvaardigd om drie redenen:

Allereerst is het voorliggende raadsvoorstel tegenstrijdig. Er wordt voorgesteld een visie energielandschap voor heel het buitengebied van ’s-Hertogenbosch op te stellen, maar er lijkt al een visie te zijn dat de Rosmalense polder geschikt is voor een grootschalig windmolenpark. De volgorde zou moeten zijn, eerst een visie op het energielandschap en daarna de aanwijzing van gebieden voor het plaatsen van windmolens.

Ten tweede, het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad onder andere te besluiten “dat de Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en dat de polder daarmee een belangrijke plaats in kan nemen bij het realiseren van de doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050”. Wij vinden dat de gemeente hierbij voorbijgaat aan de Rijksstructuurvisie Windenergie op land, waarin de polder tussen Den Bosch en Oss niet wordt aangewezen als geschikt gebied voor grootschalige windenergie.

Het college van burgemeester en wethouders wil ons inziens te snel besluiten om nu al de Rosmalense polder als geschikt gebied aan te wijzen, zonder in eerste instantie de direct belanghebbenden hierbij te betrekken en de juiste afwegingen te maken. Afwegingen ten aanzien van nut en noodzaak, de ecologische waarden, de landschappelijke waarden, een gezonde leefomgeving, et cetera zien wij nergens weloverwogen gemaakt.

Ten derde, we zijn als direct belanghebbenden niet gehoord bij de eerste fase van de verkenning. En dat terwijl al in maart 2016 de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders is geïnformeerd over het voornemen van een aantal agrarische ondernemers in het gebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch om een gezamenlijk windturbinepark te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft toen ook gewezen op het belang van het betrekken van belanghebbenden en betrokkenen. We citeren een zinssnede uit de brief waarin de Raad werd geïnformeerd:

Wij realiseren ons dat de reikwijdte van het initiatief en de gevolgen voor onder meer het landschap groot zijn. We vinden het daarom van groot belang om bij het onderzoek alle belanghebbenden en betrokkenen te betrekken.”

We zijn pas sinds kort, vanuit de media, op de hoogte van de plannen van private partijen om in de polder tussen Den Bosch en Oss een grootschalig windturbinepark te realiseren.

Nu een besluit nemen betekent het negeren van een groep bewoners die belanghebbend is. De gemeente blijft slaafs achter plannen van private partijen lopen die gericht zijn op een commercieel verdienmodel en niet op duurzaamheid.

Wij roepen in de brief het college van burgemeester en wethouders op invulling te geven aan de betrokkenheid van alle belanghebbende bewoners. Op die wijze kan er een zorgvuldige besluitvorming plaatsvinden.

Photocredits:  Zoltan Tasi op Unsplash