GROEN inZICHT dient zienswijze in: Gemeente goochelt met getallen in Ontwerpvisie Energielandschap en berekende opgave duurzame energieopwekking onjuist

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’

GROEN inZICHT heeft een zienswijze ingediend die concludeert dat de polder tussen Oss en Den Bosch ongeschikt is voor een grootschalig windturbinepark. Daarnaast toont GROEN inZICHT met eigen berekeningen aan dat de gemeente ’s-Hertogenbosch haar opgave duurzame energieopwekking kan invullen met maximaal 9 windturbines in heel de gemeente ’s-Hertogenbosch in plaats van tientallen windturbines in de Rosmalense en Nulandse polder. In dit artikel meer over onze zienswijze en de berekeningen die we maakten.

GROEN inzicht heeft voor 2 december uitstel gevraagd voor het indienen van een zienswijze op de Ontwerpvisie Energielandschap. We kregen twee weken uitstel en gister diende wij onze uitgebreide zienswijze in.

De zienswijze bestaat uit een brief met een bijlage A waarin we onderstaande standpunten naar voren hebben gebracht. Dit zijn dezelfde standpunten die we deelden in de standaard zienswijze die wij aan de bewoners van ‘s-Hertogenbosch beschikbaar stelde. We hebben de standpunten nog uitgebreider omschreven en uitgebreid met extra argumenten.

Als onderdeel van de zienswijze heeft GROEN inZICHT we ook nog een bijlage B, het rapport ‘Energietransitie 2020-2050, opgave opwekking duurzame energie herzien‘, opgesteld. Dit zijn de lang verwachte berekeningen waarmee we concluderen dat de gemeente fouten heeft gemaakt bij het berekenen van de opgave voor duurzame energieopwekking. In dit rapport berekenen we ook wat volgens GROEN inZICHT de werkelijke opgave zou moeten zijn.

Naar aanleiding van onze zienswijze hebben we vandaag ook onderstaand persbericht gestuurd naar de media en naar politieke partijen.

 

– PERSBERICHT –

 

16 december 2019

 

GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH LEEFT IN KLIMAATBUBBEL

GEMEENTE GOOCHELT MET GETALLEN IN ONTWERPVISIE ENERGIELANDSCHAP EN BEREKENDE OPGAVE DUURZAME ENERGIEOPWEKKING ONJUIST

 

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de Ontwerpvisie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor één grootschalig windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.’

GROEN inZICHT heeft een zienswijze ingediend die concludeert dat de polder tussen Oss en Den Bosch ongeschikt is voor een grootschalig windturbinepark. Daarnaast toont GROEN inZICHT met eigen berekeningen aan dat de gemeente ’s-Hertogenbosch haar opgave duurzame energieopwekking kan invullen met maximaal 9 windturbines in heel de gemeente ’s-Hertogenbosch in plaats van tientallen windturbines in de Rosmalense en Nulandse polder.

“De gemeente leeft in haar eigen klimaatbubbel. Ze hanteert eigen afwijkende berekeningen en wijkt daarmee af van onder andere de Klimaatmonitor. Ze heeft een eigen kijk op de inrichting van het landschap en gaat voorbij aan bestaande structuurvisies en restricties voor gebieden. Ze hanteert een horizon, die niet overeenkomt met landelijk klimaatbeleid. Kortom, de gemeente trekt te veel haar eigen plan”, aldus Pascal Spelier

 8 redenen om tegen een grootschalig windmolenpark te zijn

 1. De Rosmalense en Nulandse polder zijn niet geschikt voor een grootschalig, industrieel windturbinepark
 2. De Ontwerpvisie Energielandschap van de gemeente ’s-Hertogenbosch is veel te eenzijdig
 3. De nadelige gevolgen voor de gezondheid van (een groot aantal) windturbines zijn onderbelicht in de Ontwerpvisie
 4. Duurzame energie moet ondergeschikt zijn aan de cultuurhistorische- en natuurwaarde van het landschap in de polder
 5. Het proces waarbij de gemeente is gekomen tot de Ontwerpvisie Energielandschap is niet goed verlopen; bewoners zijn onvoldoende betrokken
 6. Eenzijdige en onrechtvaardige verdeling tussen lusten ‘windboeren’ en lasten bewoners
 7. Met de Ontwerpvisie acteert de gemeente deels op niet bestaand beleid en handelt in strijd met het Rijksbeleid.

8. De Ontwerpvisie Energielandschap is gebaseerd op verkeerde berekeningen en verkeerd beleid

 • In de Ontwerpvisie Energielandschap stelt de gemeente ’s-Hertogenbosch zichzelf de minimale doelstelling om 2,2 PJ duurzaam op te wekken met grootschalige duurzame energie-installaties, zoals zonnevelden en windparken. Deze doelstelling is sterk vereenvoudigd – en daarmee onjuist – afgeleid uit het Energietransitie Programma 2016-2020 van de gemeente (zie pagina 4 van bijlage B).
 • Deze opgave van 2,2 PJ is gebaseerd op het verwacht energiegebruik in ’s-Hertogenbosch in 2050 (zie pag. 4 van bijlage B). GROEN inZICHT heeft vastgesteld dat de berekeningen van het verwacht energieverbruik in 2050 te hoog zijn. Omdat de 2,2 PJ van die berekeningen zijn afgeleid is de opgave die de gemeente zichzelf als doel stelt fors te hoog, waardoor ze streven naar een te hoge duurzame elektriciteitsopwekking. “Te hoog is in beginsel niet erg, hoe meer duurzame energie des te beter, maar als je vervolgens de elektriciteit niet kwijt kunt omdat het aanbod groter is dan de vraag, dan ontbreekt het nut en de noodzaak van een grootschalig windturbinepark”, aldus Pascal Spelier van GROEN inZICHT.
 • Met het Energietransitie Programma 2016-2020 hanteert de gemeente de opgave voor 2050 als uitgangspunt. Hoewel het beleid van de landelijke overheid ten aanzien van de klimaatdoelstellingen (Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategie) niet verder gaat dan 2030, meent de gemeente ’s-Hertogenbosch nu al rekening te moeten houden met de periode na 2030. “Dat is toch raar als je weet dat er voor de periode na 2030 nog geen fondsen beschikbaar zijn en ook het landelijk beleid niet zover reikt. De opgave opwekking duurzame energie in 2030 zou leidend moeten zijn”, zegt Pascal Spelier.

Vanuit twee perspectieven berekent GROEN inZICHT dat maximaal 9 windturbines voldoende zijn voor de opgave duurzame energieopwekking 2030

 GROEN inZICHT adviseert de gemeente om haar doelstelling voor de opgave duurzame energieopwekking te richten op het jaar 2030.  GROEN inZICHT heeft vanuit twee perspectieven berekend wat de werkelijk opgave voor 2030 moet zijn.

 • Perspectief 1: GROEN inZICHT heeft berekend dat er, op basis van werkelijk verwacht energieverbruik, voor 2030 maar een opgave van 1,38 PJ is. Uitgaande van de eigen doelstelling van de gemeente om 1,1 PJ op te wekken op ‘op landbouwgrond, ongebruikte bedrijventerreinen en parkeerterreinen’ resteert een opgave van 0,28 PJ op te wekken met wind. Dat zijn circa 8 windturbines met een tiphoogte van 200m. Met meer wind van zee wordt het aantal lager (zie pagina’s 5 en 17,18 en 19 van bijlage B).
 • Perspectief 2: Met de Regionale Energie Strategie (RES) als uitgangspunt heeft ‘s-Hertogenbosch maar een opgave van 0,561 PJ. Ervaringscijfers van verleende subsidies leren dat er een verhouding 60/40 is van wind en zon. Dit leidt tot 9 windturbines met een tiphoogte van 200 m (zie pagina’s 6 en 32, 33 en 34 van bijlage B)

GROEN inZICHT vraagt om aanpassing van de Ontwerpvisie Energielandschap

GROEN inZICHT heeft in haar zienswijze aangeven waar de Ontwerpvisie ernstig te kort schiet, zowel door gebrek aan diepgang en het niet mee wegen van belangrijke maatschappelijke aspecten alsook door uit te gaan van verkeerde feiten. We hebben de gemeente verzocht een inhoudelijk reactie op onze bezwaren te geven.

“We willen dat de gemeente meer tijd neemt om tot de afronding van de Visie Energielandschap te komen”, zegt Pascal Spelier. “Het vraagstuk is te belangrijk om het er snel doorheen te drukken bij de politiek en de bevolking. Als de gemeente draagvlak wil, dan doet ze er verstandig aan om de Ontwerpvisie drastisch te herschrijven en landelijk beleid te volgen.”

EINDE PERSBERICHT