Wethouder Mike van der Geld: ‘We hadden er niet vroeger bij kunnen zijn’

Gisteren werden de wethouders Roy Geers (Rosmalens Belang) en Mike van der Geld (D66) in het programma Focus van de lokale TV-zender Dtv geïnterviewd. Het interview ging onder andere over de plannen voor een grootschalig windturbinepark in de Rosmalense polder.

In het interview gaat het op een gegeven moment over participatie van betrokkenen. Interviewer Patrick Huisman schetst dat het college alweer begint met een achterstand gelet op de reacties van bewoners als het gaat om betrokkenheid bij onder andere de plannen voor een windturbine park in de Rosmalense polder. Onze mening: de bewoners zijn niet of veel te laat betrokken. Wat is de reactie van beide heren?

Mike van der Geld, wethouder duurzaamheid, leefomgeving en cultuur bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch haakt op een gegeven moment in en refereert daarbij aan de plannen in de Rosmalens polder en zegt: “We hadden er niet vroeger bij kunnen zijn dat dit. Er ligt nu een initiatief. We gaan nu, als de raad straks het besluit neemt dat we die verkenning verder vorm mogen geven ook echt het participatieproces in en veel eerder dan dat hadden we dat ook niet kunnen doen, want dan hadden we de raad gepasseerd. En uiteindelijk moeten die ons wel de opdracht geven om hiermee aan de slag te gaan.”

Onze wethouder neemt een loopje met de waarheid. Het initiatief ligt er niet pas nu. Het college van b & w informeerde in maart 2016 al de raad over de plannen van private partijen. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

In de periode oktober 2017 tot en met januari 2018 zijn er interviews geweest met allerlei betrokkenen en is er een memo opgeleverd, waar onder andere in staat: “De provincie vindt de Rosmalense polder een belangrijk gebied voor windenergie. De gebieden langs de Maas lenen zich voor grootschalige opwekking van duurzame energie.” (pag. 5). Deze constatering is overigens onjuist als we naar de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de Provincie Noord-Brabant kijken. In de Structuurvisie ruimtelijke ordening is opgenomen dat de ontwikkeling van (middel)grote windturbines zo veel mogelijk dient aan te sluiten bij de karakteristiek van het landschap. Vanwege het grootschalige karakter, kiest de provincie ervoor de ontwikkeling alleen toe te laten bij zogenaamd grootschalige landschappen, zoals (middel)zware bedrijventerreinen, hoofdinfrastructuur en het grootschalige open polderlandschap in West-Brabant. De Rosmalense polder ligt niet in West-Brabant.

Even terug naar de interviews en het genoemde memo. Hoewel er in de eerste fase van de verkenning een uitspraak wordt gedaan over de geschiktheid van de Rosmalense polder, zijn de echte betrokkenen en belanghebbenden niet geïnterviewd. Hieronder een overzicht van de wijkraden die men interviewde. De wijkraad Groote Wielen, de wijkraad Kruisstraat en de dorpsraad Nuland zijn niet geïnterviewd. Het college van b & w maakt haar hashtag #samen uit het bestuursakkoord niet waar.

In het interview op Dtv schets interviewer Patrick Huisman het mogelijke scenario dat de uitkomst van het participatieproces weleens zou kunnen zijn dat er maximaal 5 windmolens komen of misschien maximaal 10. Wethouder Mike van der Geld reageert daar als volgt op: “Stel dat dat de conclusie is, dan heb je een heel groot dilemma inderdaad. En uiteindelijk zullen we daar een knoop over moeten doorhakken, want je hebt enerzijds wel een gigantische energie opgave die met de dag groter wordt, waar je wel een invulling voor moet vinden en dat is ook een opdracht van de raad. We gaan aan de slag met Den Bosch klimaatneutraal maken in uiterlijk 2050.”

Wethouder Roy Geers vult vervolgens aan: “Niet iedereen wil bij hem zelf in de buurt een extra bouwwerk hebben, waar mensen gaan wonen of waar gewerkt wordt, maar soms moet je ook kijken naar wat is nu de maatschappelijke opgave en wat is daarin de beste oplossing en dan moet je af en toe een besluit nemen als college zijnde wat niet iedereen leuk vindt. Dat hoort er nu eenmaal bij.”

We zijn het eens met de opgave waar we als Brabanders en Nederlanders voor staan: energie besparen en meer gebruik maken van duurzame energie. De Rosmalens polder aanwijzen als geschikt gebied voor een grootschalig windturbinepark is niet de beste oplossing. Laten we het Brabants landschap niet verkwanselen en bewoners niet op de kast jagen met windturbineparken in de buurt van woonkernen. Laten we in eerste instantie de Structuurvisie Windenergie op land van het Rijk en de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de Provincie volgen. In dat geval zouden de eerst aan te wijzen gebieden de gebieden moeten zijn bij zogeheten ‘grotere structuren’ zoals de grens tussen land en groot water, de hoofdverkavelingsrichting, de hoofdinfrastructuur (wegen, waterwegen en spoorwegen) en grootschalige bedrijventerreinen in het stedelijk concentratiegebied.

Bekijk hieronder een fragment van het interview met de wethouders Roy Geers en Mike van der Geld.