– MANIFEST GROEN inZICHT –  

BEWONERS VERENIGEN ZICH TEGEN KOMST VAN GROOTSCHALIG WINDTURBINEPARK TUSSEN OSS EN DEN BOSCH; DE HUIDIGE PLANNEN MOETEN VAN DE ‘TEKENTAFEL’

  • GROEN inZICHT is voor duurzame energie.
  • GROEN inZICHT vindt richting de toekomst de ‘trias energetica’ essentieel, eerst energie besparen, daarna duurzame energie opwekken en tot slot het gebruik van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte beperken.
  • GROEN InZICHT streeft naar een gebalanceerd alternatief voor een duurzame inrichting van de Bossche polder waarbij mens, natuur en het opwekken van duurzame energie in balans zijn.
  • GROEN inZICHT wil nadrukkelijk betrokken worden bij de planvorming, de planontwikkeling en het besluitvormingsproces, waarbij er ook naar alternatieven voor windturbines en het grootschalige windturbinepark gekeken moet worden. We willen bijdragen aan de totale visievorming van het energielandschap
  • GROEN inZICHT vindt dat er aandacht moet zijn voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten als het gaat om duurzame energie opwekking in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
  • GROEN inZICHT streeft voortdurend naar een constructieve dialoog, en zal binnen de wettelijke kaders een maximale inspanning leveren om haar belangen te behartigen.

Verrast en geschrokken door plannen voor grootschalig windturbinepark

Een groep bewoners van de wijk de Groote Wielen in Rosmalen heeft zich op 10 september 2018 verenigd in het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT‘.

Wij hebben via de media kennisgenomen van de voorgenomen plannen om in de polder tussen Oss en Den Bosch een grootschalig windturbinepark te realiseren. We zijn verrast, maar vooral ook geschrokken van de plannen van private partijen en vooral de grootschaligheid daarvan. In onze verbeelding verschijnt er in het prachtige landschap tussen Den Bosch en Oss één grote, openlucht energiecentrale.

Wij zien dit niet zien zitten. Als bewonerscollectief GROEN inZICHT hebben we als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij de planvorming, de planontwikkeling en de besluitvorming. De basis van de plannen zouden de uitgangspunten van het Energie-transitieprogramma 2016 van de gemeente moeten zijn en niet een commercieel doel van private partijen. In dit programma is ook voorzien dat betrokkenheid en draagvlak essentieel zijn voor het welslagen van dat programma.

Voorstander van duurzame energie

GROEN inZICHT begrijpt het belang van duurzame energie en de urgentie om meer elektriciteit te halen uit zon en wind. We staan ook achter het klimaatakkoord. We willen allemaal een schonere wereld doorgeven aan de generaties die volgen. We zijn niet tegen windturbines an sich. We zijn niet tegen windturbineparken. En we zijn voor de doelstelling van de Raad om ervoor te zorgen dat ’s-Hertogenbosch in 2050 klimaatneutraal is. Een doelstelling die al in 2008 is geformuleerd.

Het bewonerscollectief maakt zich echter grote zorgen over de grootschaligheid van het windturbinepark in relatie tot de korte afstand van de woonkernen. Er wordt momenteel gesproken over 60 tot 80 windturbines in de Lithse, Rosmalense en Geffense polder. Uit eerdere documentatie blijkt zelfs dat het belang vanuit de private initiatiefnemers een maximum van 100 windturbines omvat. We zijn van mening dat een dergelijk groot windturbinepark hoe dan ook een disproportionele impact heeft op de direct omwonenden. Woonkernen die de gemeente als visitekaartje presenteert met leuzen als “De Groote Wielen, het grote genieten”, “ruimte en groen” en “natuur en vrijheid”.

Zorgen over het proces tot op heden

GROEN inZICHT heeft grote zorgen over het proces dat tot op heden is gevolgd. We gaven al aandat we verrast zijn door de plannen en de omvang daarvan. Die verrassing is ontstaan doordat we sterk het gevoel hebben dat we, als direct belanghebbenden, onvoldoende geïnformeerd zijn door de Gemeente, de Wijkraad en de betrokken private partijen. De plannen voor een grootschalig windturbinepark zijn niet van vandaag of gisteren. Hier wordt, naar nu blijkt, al jaren over gesproken. Al in maart 2016 is de Raad door het college van B&W geïnformeerd over het voornemen van een aantal agrarische ondernemers in het gebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch om een gezamenlijk windturbinepark te realiseren. We citeren een zinssnede uit de brief waarin de Raad werd geïnformeerd:

“Wij realiseren ons dat de reikwijdte van het initiatief en de gevolgen voor onder meer het landschap groot zijn. We vinden het daarom van groot belang om bij het onderzoek alle belanghebbenden en betrokkenen te betrekken.”

Het betrekken van alle belanghebbenden is tot op heden onvoldoende gebeurd, zowel in de Groote Wielen, de Watertuinen als de omliggende woonkernen. Gedane zaken nemen helaas geen keer, maar we spreken de wens en verwachting uit dat dat we vanaf nu nadrukkelijk betrokken zullen worden bij de visievorming van het energielandschap voor heel het buitengebied van ’s-Hertogenbosch en de verkenning van mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines en zonneparken in de Rosmalense, Lithse en Geffense polder.

Wat zijn onze belangen? Voorkomen van disproportionaliteit en behoud draagvlak

Wat zijn onze belangen? Onze belangen zijn in beginsel niet anders dan die van de Gemeente. Wij ondersteunen het Energietransitieprogramma ‘s-Hertogenbosch 2016-2020. In dit programma is een scenario uitgewerkt voor maximaal haalbare maatregelen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking en dan vooral de volgordelijkheid daarvan. In plaats daarvan holt de gemeente al enkele jaren achter een commercieel plan aan, dat gericht is op een verdienmodel en het klimaat en de transitie als verkoopargument heeft.

Zonder in details te verzanden, gaat het scenario in het Energietransititeprogramma uit van de zogeheten ‘trias energetica’: eerst energie besparen, daarna duurzame energie opwekken en tot slot het gebruik van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte beperken. Op dit moment trekken we de voorzichtige conclusie dat de Gemeente nog onvoldoende werk maakt van de actiepunten van dit programma.

We zouden graag zien dat de Gemeente vanaf nu stevig de regie naar zich toetrekt en houdt. Zoals destijds ook omschreven in het Energietransitieprogramma, we citeren:

“De gemeente moet optreden als regisseur: toekomstbeelden schetsen met mogelijke routes om daar te komen en monitoren. En om daadwerkelijke actie teweeg te brengen moet de gemeente ook de rol van aanjager en facilitator op zich nemen.”

Heeft de gemeente dit tot op heden gedaan? De vraag stellen is hem beantwoorden.

GROEN inZICHT vindt dat een grootschalig windturbinepark een disproportionele impact heeft op de direct omwonenden. In het Energietransitieprogramma wordt gesproken over het realiseren van circa 20 windturbines van 3 MW. Met de huidige plannen lijkt het erop dat deze 20 windturbines, en zelfs nog meer, allemaal in het Bossche gedeelte van de polder komen grenzend aan de Groote Wielen. Wij vinden dit een onevenredige belasting: de lasten worden alleen afgewenteld op de bewoners van De Groote Wielen en omliggende kernen. We wijzen er graag op dat het verdelen van de lusten en lasten ook genoemd is als één van de uitgangspunten voor planvorming.

Het is in ons belang om het aantal windturbines, zoals onder andere genoemd in de plannen van de private partijen, drastisch te reduceren. Ook vinden we dat de afstand van een windturbine tot een woonkern minimaal 10 keer de hoogte van de windturbine moet bedragen, zodat de impact van geluid, slagschaduw, visuele verstoring, verkeersverlichting, waardevermindering van onroerend goed et cetera wordt voorkomen of beperkt.

Tot slot, open uitnodiging voor nieuw plan

Op basis van de informatie die we nu – medio september 2018 – hebben, nemen we dus een stellig standpunt in. De plannen, zoals gecommuniceerd via de media, moeten van de ‘tekentafel’! We staan hier niet alleen in. Inmiddels heeft een groot aantal omwonenden onze petitie getekend en het aantal groeit nog steeds.

Het bewonerscollectief GROEN inZICHT doet een open uitnodiging aan alle betrokkenen, provincie, gemeente en private partijen, om de samenwerking aan te gaan. Samen moeten we een nieuw, afgewogen plan ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden, waarbij een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten en de reductie van de impact centraal staan. Daarbij vinden we inspraak te vrijblijvend en willen we nadrukkelijker betrokken worden bij de planvorming, de planontwikkeling en de uiteindelijke besluitvorming. We zullen er voortdurend naar streven om constructief de dialoog aan te gaan, maar indien nodig ook binnen wettelijke kaders een maximale inspanning leveren om onze belangen te verdedigen.

Bewonerscollectief GROEN inZICHT
info@groen-inzicht.nl