Het startschot voor het verzet tegen een grootschalig windturbinepark in polder tussen Oss en Den Bosch is gegeven!

Ruim een week verscheen er in het Brabants Dagblad een artikel over private initiatieven voor een grootschalig windmolenpark in de polder tussen Oss en Den Bosch. Wij – een aantal bewoners uit de Groote Wielen in Rosmalen – waren verrast, maar vooral geschrokken. We hebben besloten ons te verenigen in het bewonerscollectief GROEN inZICHT met als belangrijkste doel voor ogen: de huidige plannen moeten van de ‘tekentafel’.Negen bewoners hebben de handen in één geslagen en vormen nu het bewonerscollectief GROEN inZICHT.  We hebben als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij besluitvorming. We zijn inmiddels één dag verder en deze website is een feit. Een petitie en een persbericht zijn in de maak.

Voorstander van duurzame energie

Als bewoners begrijpen het belang van duurzame energie en de urgentie om meer elektriciteit te halen uit zon en wind. We willen allemaal een schonere wereld doorgeven aan de generaties die volgen. We zijn niet tegen windturbines.

We maken ons echter grote zorgen over de grootschaligheid van het windturbinepark in relatie tot de afstand van de woonkernen. Er wordt momenteel gesproken over 60 tot 80 windturbines in de Lithse, Rosmalense en Geffense polder. We zijn van mening dat een dergelijk groot windturbinepark een disproportionele impact heeft op de direct omwonenden.

Windturbinepark heeft ook impact op jou!

Uit eerste reacties van bewoners uit de Groote Wielen blijkt dat ze niet altijd beseffen wat de mogelijke impact van een dergelijk windturbinepark is. Zo wordt de zichtbaarheid en hoogte van de windturbines vaak onderschat. Bovenstaande foto geeft een goed beeld van de impact. We hebben deze foto laten nemen op ca. 1 kilometer van de rand van de wijk op ca. 175 meter hoogte. Verbeeld je dat je op de punt van een wiek sta en kijk naar de wijk de Groote Wielen. Zie je jouw huis? Dan zie je ook de windturbines! Bedenk overigens dat de nieuwste windturbines al 250 meter hoog zijn.

Open uitnodiging voor nieuw plan

De huidige plannen moeten van de ‘tekentafel’. Het bewonerscollectief ‘GROEN inZICHT’ wil graag samen met alle betrokkenen een nieuw, afgewogen plan ontwikkelen dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden.

We doen dan ook een open uitnodiging aan alle betrokkenen om de samenwerking aan te gaan. We vinden inspraak te vrijblijvend en willen waar mogelijk nadrukkelijker betrokken worden bij de besluitvorming. We zullen er voortdurend naar streven om constructief de dialoog aan te gaan, maar indien nodig ook binnen wettelijke kaders een maximale inspanning leveren om onze belangen te verdedigen.

Help mee!

We zijn op zoek naar mede-bewoners die ons doel willen ondersteunen. Voor een aantal werkgroepen zoeken we mede-bewoners, die ons kunnen helpen. Vele handen maken immers licht werk. Je kan je aanmelden voor de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Impact & Alternatieven, ga samen met ons op onderzoek naar de mogelijke impact van een grootschalig windmolenpark, bijvoorbeeld geluidsoverlast, slagschaduw, gevolgen voor het milieu, horizonvervuiling, lichtvervuiling, et cetera. Maar denk ook mee met innovatieve alternatieven.
  • Werkgroep Politiek & Besluitvorming, stel samen met ons vast hoe het besluitvormingsproces verloopt, hoe lopen de gemeentelijke en provinciale hazen? Verdiep je in de standpunten van de politieke partijen.
  • Werkgroep Stakeholders, breng samen met ons de ‘stakeholders’ in kaart, wat zijn hun belangen, wat beweegt ze?
  • Werkgroep Communicatie & Website, help ons zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij GROEN inZICH door de inzet van goede communicatiemiddelen, waaronder deze website.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met woordvoerder Pascal Spelier. Hij is te bereiken via pascal.spelier@gmail.com of telefoonnummer 06 – 53 29 90 17.