GROEN inZICHT spreekt opnieuw in tijdens raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten

Op 18 mei en 19 mei is er gelegenheid geweest voor bewoners van ‘s-Hertogenbosch in te spreken. Als GROEN inZICHT hebben we de mogelijkheid benut om in te spreken. In dit artikel kun je onze inspreektekst lezen.

Goedenavond voorzitter,
V
orige week heeft de gemeente de Visie Energielandschap gepubliceerd. In de Visie staat: ‘Voor windturbines kiezen we voor een geconcentreerde grootschalige ontwikkeling van windenergie op één locatie in het gebied tussen Oss en Den Bosch (eventueel in combinatie met zonnevelden) en voor enkele kleinere clusters van windturbines op of nabij bedrijventerreinen en snelwegen’.

Dit is de uitkomst van wat de gemeente een intensief participatieproces noemt. Zo dadelijk meer over dat participatieproces. Allereerst wil ik benadrukken dat GROEN inZICHT blijft bij haar eerdere constatering dat:

  1. het proces waarbij de gemeente is gekomen tot de Visie Energielandschap niet goed is verlopen; bewoners zijn onvoldoende betrokken,
  2. dat er nog steeds sprake is van onbehoorlijk bestuur en doelredenering.

GROEN inZICHT lanceert vandaag haar eigen plan ‘De LEEFBARE polder’ en stelt naast de zonneladder een windladder voor. Voor de formaliteit vermeld ik dat het een voorlopig plan is. Woensdag aanstaande zullen wij in het algemene ledenvergadering, zoals dat hoort, onze leden om goedkeuring vragen.

Laat ik beginnen onze teleurstelling uit te spreken. We zijn zeer teleurgesteld in de Visie Energielandschap,waarover u op 9 juni aanstaande een beslissing moet nemen. Ondanks 475 zienswijzen handhaaft de gemeente haar keuze voor de grootschalige opwekking van duurzame energie in de Rosmalense en Nulandse polder. Het gemak waarmee de gemeente ieder bezwaar wegwuift is zorgelijk.

Sinds oktober 2018 heeft de gemeente haar zinnen gezet op de mooie Rosmalense en Nulandse polder en wijkt hier niet meer van af. Ik heb meerdere radeloze bewoners aan de telefoon gehad, die iedere hoop op een eerlijk en afgewogen proces hebben verloren. Ondanks onze teleurstelling blijven we volharden in ons doel: géén grootschalig windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder.”

Dan kom ik nu op het proces van de totstandkoming van de Visie Energielandschap. De door de gemeente geroemde ‘zeer participatieve werkwijze’ is een wassen neus. Hoewel de gemeente in haar zienswijzenota’s het tegendeel beweert, is GROEN inZICHT nog steeds van mening dat het proces waarbij de gemeente is gekomen tot de Visie Energielandschap niet goed is verlopen. Hoewel de intenties nobel waren heeft de gemeente door gebrekkige communicatie maar weinig bewoners weten te bereiken. Belangrijke conclusies in de Visie worden getrokken aan de hand van input van een handjevol bewoners die bij de verschillende bijeenkomsten aanwezig waren.

Wij benadrukken ook dat de gemeente de deelnemers van de bijeenkomsten met een opgave van 2,2 PJ op het verkeerde been heeft gezet. Het maakt nogal uit of je bewoners vraagt 50 tot 60 windturbines te plaatsen op de kaart van ’s-Hertogenbosch of de helft. Overigens berekent GROEN inZICHT dat een aantal van 9 tot 12 windturbines voldoende is om invulling te geven aan de Regionale Energie Strategie Noord-Brabant.

Alvorens ik over ga naar ons alternatieve plan ‘de LEEFBARE polder’, nog een laatste opmerking over het proces. Als bewoners worden we continu geconfronteerd met de volgende situatie: de Gemeente neemt alle tijd, maar belanghebbenden krijgen nauwelijks de tijd om inhoudelijk te reageren op de lijvige stukken die door de gemeente worden opgeleverd. Ook nu weer hebben we slechts één week (!) om om ons voor te bereiden op deze Informeren & Ontmoeten bijeenkomst. We begrijpen dat de gemeente voortgang wil maken, maar stellen dat snelheid ondergeschikt is aan zorgvuldigheid van besluitvorming bij dergelijke ingrijpende plannen. Ten aanzien van het proces concludeer ik het volgende; het gelopen proces creëert geen draagvlak onder de bewoners.

GROEN inZICHT kondigde al eerder aan met een alternatief plan te komen. Zo dadelijk overhandig ik aan u ons plan ‘de LEEFBARE’ polder en nodig u uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Vóór 9 juni aanstaande. In ons plan constateren we nogmaals dat de Visie te eenzijdig is gericht op zon en wind, en geen oplossingen biedt voor andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals onder andere betaalbare woningbouw, de overgang naar duurzame landbouw en recreatie. In ons plan schetsen we hoe het gebied ten oosten van ’s-Hertogenbosch op een Duurzame, Gezonde en Eerlijke manier ontwikkeld kan worden.

Het staat nog niet in ons alternatieve plan, maar als aanvulling daarop lanceren we vandaag ook, in navolging van de zonneladder, de windladder.

In haar Visie Energielandschap beschrijft de gemeente de zonneladder.Overeenkomstig aan de zonneladder stellen wij voor een windladder met drie treden te introduceren

  1. Eerst windturbines in de buurt van industriegebieden en grootschalige waterstaatswerken en andere hoofdinfrastructuren (en niet in de directe nabijheid van woonkernen)
  2. Vervolgens in het buitengebied, maar allereerst op locaties op zeer grote afstand van woonkernen (10 keer tiphoogte)
  3. Pas als laatste in het buitengebied op locaties in de nabijheid van woonkernen (maar te allen tijde op een minimale afstand van 1 kilometer)

Laat niet de initiatieven van ‘windboeren’ leidend zijn, maar deze windladder. Graag geven we samen me u verder vorm aan deze windladder.

Tot slot nog even kort aandacht voor de getallen. In haar Visie Energielandschap heeft de gemeente haar aanvankelijke opgave van 2,2, PJ verlaagt naar een opgave van 1,04 PJ. In onze zienswijze hebben we de gemeente gewezen op hun foute berekeningen ten aanzien van verwacht energieverbruik en de opgave. Het lijkt erop dat ze een beetje naar ons geluisterd hebben en hun opgave naar beneden hebben bijgesteld. Ook is de horizon voor de opgave gelijkgesteld aan de horizon van de RES, namelijk 2030. Maar GROEN inZICHT denkt dat de gemeente, ondanks de lagere opgave, nog steeds te ambitieus is. De optelsom van alle opgaven van alle RES-regio’s leert dat alle gemeenten tezamen 52 TWh aan duurzame energie willen opwekken. De doelstelling vanuit het klimaatakkoord is 35 TWh en enkel voor deze doelstelling is subsidie beschikbaar. Stel dat 10-15% van die 52 TWh om wat voor reden niet gerealiseerd wordt, dan ligt de optelsom van alle RES-opgaven nog steeds ruim 25% boven de doelstelling. Kortom gemeente, het kan een beetje minder ambitieus. Ook kunnen we iets meer overlaten aan andere gemeenten in Nederland, gemeenten die meer ruimte hebben dan ’s-Hertogenbosch en die niet ‘gedwongen’ zijn om windturbines te plaatsen in een gebied direct grenzend aan woonkernen of in een weidevogelgebied.

Ik wil mijn presentatie eindigen met het volgende. GROENinZICHT heeft al vaker aangetoond dat het essentieel is om de gemeente kritisch te blijven bevragen als het gaat om berekeningen, vastgestelde opgaves, et cetera. Wij vragen belanghebbenden en ook u, de raadsleden onze volksvertegenwoordigers, ook zeer kritisch te blijven en niet alle verstrekte informatie direct voor waarheid aan te nemen.