Vragen en antwoorden over de visie energielandschap gemeente ‘s-Hertogenbosch

[UPDATE 28-3 | nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd]

De afgelopen maand vonden er vier informatiebijeenkomsten plaats over de visie energielandschap. Op 11 maart volgt er nog één in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Het bestuur van GROEN inZICHT heeft alle informatiebijeenkomsten tot op heden bijgewoond en vragen gesteld aan de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, die later schriftelijk werden behandeld.

In dit artikel presenteren wij jullie de vragen en antwoorden. Tevens geeft wethouder Mike van der Geld in een video een toelichting op de visie energielandschap.

Visie duurzame energie en landschap

De gemeente gaat een visie maken over het veranderende landschap door duurzame energie. Ze geven aan daarvoor in gesprek te gaan met belanghebbenden. Eerder besloot de gemeenteraad al dat deze visie er moet komen in het Energietransitieprogramma 2016-2020. Met deze visie is in de hand wil de gemeente initiatieven – zoals dat van Windpark Den Bosch BV – kunnen beoordelen en waar nodig veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe staan.

Hoewel de gemeente op haar website aangeeft dat de visie energielandschap gaat over het gehele grondgebied van de gemeente werd er tijdens de informatiebijeenkomsten vooral gekeken naar duurzame energieopwekking in het buitengebied van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Volgens de gemeente de visie gaat verder dan alleen energie. Het geeft een beeld van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw.

Van der Geld over het belang van de visie

Bij de start van iedere informatiebijeenkomst was er een geënsceneerd interview met wethouder Mike van der Geld. Hieronder de video van het interview tijdens de informatiebijeenkomst in Windkracht5 in de Groote Wielen.

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomsten konden er vragen ingediend worden die later schriftelijk door de gemeente werden beantwoord. Daarnaast hebben we op 13 februari in een gesprek met de gemeente nog een aantal vragen gesteld, die eveneens op een later moment werden beantwoord. We zullen dit artikel updaten, zodra er op een later moment nog antwoorden binnenkomen.

Energieverbruik ‘s-Hertogenbosch

Vraag: Hoe is het huidig energieverbruik van 16 PJ bepaald, zoals dat is genoemd in het scenario in het Energietransitieprogramma 2016-2020

Antwoord: “Het huidige gebruik is gebaseerd op cijfers van de klimaatmonitor, vermeerderd met cijfers voor verkeer en vervoer ‘s-Hertogenbosch, en een aanname voor het verbruik van de grootverbruikers die niet opgenomen zijn in de klimaatmonitor. Omdat verbruikscijfers slechts voorhanden zijn uit de periode vóór de gemeentelijke herindeling, is op basis van het toegenomen vloer- of gebruiksoppervlak per sector en toegenomen aantal inwoners een inschatting gemaakt van het energiegebruik van ‘s-Hertogenbosch na de gemeentelijke herindeling.

16,65 PJ/jaar aan energie verbruikt (bruto eindverbruik), als volgt onderverdeeld:

  • 7,81 PJ/jaar voor de gebouwde omgeving
  • 4,56 PJ/jaar voor de industrie
  • 0,08 PJ/jaar voor de landbouw en
  • 4,19 PJ/jaar voor verkeer en vervoer”

Vraag: Kunnen bedrijven verplicht worden om bijv. in 2030 nog 20% van de huidige energie te mogen gebruiken?

Antwoord: “Nee. Wat wel verplicht is: bedrijven (de grotere energieverbruikers) zijn verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen 5 jaar worden terugverdiend. Kantoren moeten vanaf 2021 minimaal energielabel B hebben.”

Vraag: Kijkt de gemeente naast CO2-reductie ook naar andere broeikasgassen (methaan, lachgas, fluorgassen, etc.)?

Antwoord: “Nee, voor de gemeente is de focus CO2 uitstootreductie.”

Duurzame energieopwekking

Vraag: Wat doet de gemeente zelf op het vlak van besparen en duurzame energieopwekking?

Antwoord: “Alle gemeentelijke gebouwen (ruim 100) worden geïsoleerd en zo mogelijk voorzien van zonnepanelen. De doelstelling is BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Openbare verlichting wordt geleidelijk aan vervangen door LED lampen. Het resterende energiegebruik wordt groen ingekocht.”

Vraag: In de opdracht ‘Duurzame energie opwekken, hoe en waar?’ (tijdens de informatieavonden) wordt gesproken over een duurzame energieopgave in het buitengebied van de gemeente ‘s-Hertogenbosch van 2,2 PJ. Waar komt dit getal vandaan? Hoe is dit te relateren aan het Energietransitie-programma?

Antwoord: “In het scenario op pag. 7 van het Energietransitieprogramma 2016-2020 is opgenomen dat er 3 PJ duurzame energie opgewekt kan worden binnen de gemeentegrenzen. 0,8 daarvan doormiddel van zonnepanelen op daken. Tijdens de informatieavonden gaan we uit van 3 PJ – 0,8 = 2,2 PJ duurzame energieopwekking in het buitengebied.”

Vraag: Er kunnen bij bovengenoemde opdracht windmolens van 0,043 PJ/st (50 stuks) en 0,037 PJ/st (60) stuks geplaatst worden. Van hoeveel MW per molen zijn jullie uitgegaan en hoeveel vollasturen per molen?

Antwoord: “We gaan uit van 2000 vollasturen en van twee verschillende type windturbines: van 5 MW en van 6 MW.”

Vraag: Hoe houdt de gemeente rekening met een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten? (subsidie ondernemers, lasten burgers).

Antwoord: “Hoe lusten en lasten zullen worden verdeeld is een onderdeel van de Visie Energielandschap, die wordt ontwikkeld. Dat is nu dus nog niet bepaald. U bent van harte welkom om hierover mee te denken, net als alle andere belanghebbenden.”

Vraag: Onderzoekt de gemeente ook nieuwe vormen van duurzame energieopwekking, zo ja, welke?

Antwoord: “We volgen de ontwikkelingen. Enkele voorbeelden van andere vormen van duurzame energie: Warmte-koude opslag wordt per project of gebouw bekeken. Specifiek voor geothermie is een uitgebreid onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat geothermie helaas niet mogelijk is in ‘s-Hertogenbosch, omdat de ondergrond niet voldoende doorlatend is.”

Vraag: Waarom zijn er nog zoveel (nieuwe) woningen zonder zonnepanelen?

Antwoord: “Voor woningen geldt in het bouwbesluit een energieprestatie (EPC) waaraan moet worden voldaan. Dat kan met verschillende technieken. Er worden dus geen technieken voorgeschreven (zoals zonnepanelen), maar een norm gesteld, zodat de bouwer/opdrachtgever kan kiezen welke technieken worden toegepast om de norm te halen.”

Vraag: In hoeverre zijn windmolens afbreekbaar, recyclebaar als ze afgeschreven zijn? Zijn de wieken te recyclen en zo nee, wat betekent dat voor het milieu? 

Antwoord: “Windmolens worden afgebroken na hun levensduur. Het recyclen van oude windmolens is nu nog niet goed mogelijk. We gaan er van uit dat er de komende jaren veel nieuwe ontwikkelingen op dit vlak zijn, waardoor het wel mogelijk wordt.”

Vraag: Hoeveel jaar gaat een windmolen mee?

Antwoord: “Een windmolens gaat 15 tot 30 jaar mee.”

Vraag: Na hoeveel jaar gaat de eigenaar hem vervangen voor de subsidie?

Antwoord: “Dat hangt af van de eigenaar en de dan geldende subsidies. De verwachting is dat de huidige subsidieregeling (SDE+) over enkele jaren stopt.”

[nieuwe] Vraag: Waarom beperkt de visie energielandschap zich tot het buitengebied? Is er ook een visie voor het ‘binnengebied’? Waarom komt er geen visie op de totale gemeente?

Antwoord:  “De visie energielandschap is een visie voor grootschalige duurzame energie, niet gebonden aan gebouwen. Mede naar aanleiding van uw vraag zullen we de afbakening van de visie opnieuw bekijken. Voor de volgende ronde gesprekken over de visie zullen we hierover meer duidelijkheid geven.”

Windturbines en gezondheid

Vraag: Houdt de gemeente rekening met de inhoud en aanbevelingen van de WHO in het eind vorig jaar verschenen rapport over geluid?

Antwoord: “Het uitgangspunt is de regelgeving van het Rijk. Bij het vast stellen van deze regels heeft het Rijk vele wetenschappelijke studies betrokken. Als aanbevelingen van de WHO (red. Wereldgezondheidsorganisatie) aanleiding geven om de geldende regelgeving te wijzigen, dan is dat aan de Minister van I&M en volgen we deze.”

Waardevernietiging door windturbines

Vraag: Wat is de waarde (kapitaal) dat wordt vernietigd, indien de windmolens in de polder worden gerealiseerd? Waarde van plas- en drasgebieden, ecologische verbindingszones, waterlinie etc. waar subsidie aan verstrekt is.

Antwoord: “Dit is een complexe vraag om te beantwoorden. Het uitgangspunt is dat er geen waarden vernietigd worden met de aanleg van een windmolenpark. De Wet Natuurbescherming en verordening ruimte geven aan dat initiatieven niet mogen leiden tot vernietigen van beschermde natuurwaarden en landschappen. Als dit wel het geval is dient natuur gecompenseerd en gemitigeerd te worden door de initiatiefnemers. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voorafgaand aan het initiatief een deugdelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar aanwezige beschermde natuur en landschap. Dit onderzoek kan plaatsvinden zodra er meer zicht is op waar duurzame energie mogelijk is.

Het klopt dat met name de provincie veel subsidie heeft geïnvesteerd in de polder. Met name in voor het behoud en ontwikkelen van weidevogelgebieden. Samen met agrariërs en vrijwilligers is er jarenlang enorm veel werk verzet om de laatste weidevogels van Brabant te behouden. En met resultaat! In de Rosmalense, Lithse en Geffense polder komen nog veel bijzonder soorten voor die in de rest van Brabant inmiddels verdwenen zijn. Hoeveel subsidie er geïnvesteerd is door de provincie kunnen wij vanuit gemeente niet beantwoorden. Deze vraag zou aan de provincie voorgelegd moeten worden.

De intentie is om samen met belanghebbende partijen zoals grondeigenaren, initiatiefnemers en bewoners te komen tot een integraal plan, waarbij we inzetten op mogelijkheden voor duurzame energie én op het versterken van natuurwaarden.”

Photo credits: foto informatiebijeenkomst – Gemeente ‘s-Hertogenbosch