GROEN inZICHT voorziet college van b & w en de gemeenteraad van extra informatie in verband met raadsvoorstel

GROEN inZICHT heeft de afgelopen dagen hard gewerkt aan extra argumentatie aan haar verzoek, tot uitstel van het raadsvoorstel met betrekking tot een grootschalig windturbine park, kracht bij te zetten. In een zogeheten addendum zetten we uiteen dat de gemeente zowel op inhoud als op proces steken laat vallen

Al op voorhand durven we te zeggen dat vrijwel alle beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden, zowel de formele als de materiële. Dit heeft tot gevolg dat ons inziens een positief besluit van de gemeenteraad in bezwaar- en beroepsprocedures niet in stand zal blijven.

We kondigde het al aan in onze brief van 1 oktober aan het college van b & w en de gemeenteraad: ‘Op korte termijn zullen we de gemeenteraad informeren over een aantal zaken die volgens ons zorgen voor een betere afweging.’

De afgelopen week hebben we veel onderzoek gedaan en rapporten en documenten bestudeerd. Met dit eerste verdiepingsonderzoek zagen we voldoende aanknopingspunten om de besluitvorming ten aanzien van het raadsvoorstel, tot aanwijzing van de Rosmalense polder als een gebied waar in beginsel ruimte is voor een grootschalig windturbinepark, ter discussie te stellen.

We zijn in gesprek gegaan

In een addendum hebben we onze bevindingen gerangschikt naar proces en inhoud en komen we tot de conclusie dat opschorting en zelfs intrekking van het voorgenomen besluit rechtvaardig zou zijn.

De bevindingen uit het addendum zijn ook onderwerp van gesprek geweest van een aantal besprekingen die we hebben gehad met een aantal coalitiepartijen. We hebben gesproken met Groen Links, de VVD en Rosmalens Belang. Een gesprek met CDA moet nog plaatsvinden. We zijn teleurgesteld in de houding van D66. Zij zijn vooralsnog niet geïnteresseerd om ons aan te horen. “Bij een akkoord is dinsdag aanstaande de start van visievorming. Dan start de participatie van betrokkenen.” Ze hebben hun standpunt ingenomen en zullen naar verwachting bij dit standpunt blijven. Het is jammer dat D66, die voor democratische vernieuwing is en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid, niet geïnteresseerd is in ons verhaal.

De rekensom klopt niet

In het raadsvoorstel maakt de gemeente een rekensom ten aanzien van benodigde opwekking van duurzame energie. Ons inziens klopt de rekensom niet. Uitgaande van het Energietransitie-programma ’s-Hertogenbosch 2016-2020 (september 2016) hebben we een nieuwe berekening gemaakt van de zogeheten transitieopgave. In de bijlage die we samen met het addendum hebben verstuurd staat een herberekening. We merken daarbij op dat we daarbij zijn uitgegaan van de eigen cijfers van de gemeente.

We komen tot de conclusie dat er ‘slechts’  0,5 PJ gedekt moet worden, hetgeen neerkomt op ca. 15 windturbines van 3 MW (met een gemiddelde van 3.000 vollasturen) voor heel ‘s-Hertogenbosch! Inmiddels heeft Vestas al windturbines met een vermogen van 10 MW, hetgeen er toe leidt dat nog maar 5 windturbines nodig zijn in heel ’s-Hertogenbosch. De afweging van nut en noodzaak van een grootschalig windturbinepark wordt hiermee wel eenvoudig: die is er niet.

Waarom zoveel haast?

GROEN inZICHT vraagt zich nu dan ook af waarom er zo’n haast dient te worden gemaakt met de behandeling van het raadsvoorstel. Er ligt geen visie aan ten grondslag, de eerste verkenning was onvolledig en incompleet. En er zijn geen inhoudelijke argumenten aangedragen op grond waarvan besluitvorming kan plaatsvinden.

Mocht de gemeente desondanks beslissen om niet af te zien van uitstel van de behandeling van het raadsvoorstel of niet tot intrekking besluiten, dan kunnen we niet anders concluderen dan dit leidt tot gebrekkige besluitvorming.

Waarom wordt niet eerst het proces ingericht, een visie opgesteld zonder uitsluiting van belanghebbende partijen, waarna via gelaagdheid de impact op leefomgeving, milieu en gebiedswaarden kan worden vastgesteld? Laten we pas daarna het meest aangewezen gebied aanwijzen dat geschikt is voor – al dan niet – grootschalige duurzame energiewinning.

Photo credits: GROEN inZICHT, een impressie van windmolens in de Rosmalense polder