Lukt het niet om zienswijze vóór 2 december in te dienen? Vraag uitstel aan!

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. GROEN inZICHT heeft uitstel gevraagd voor het indienen van een een zienswijze en dit uitstel gekregen. Deze geldt echter alleen voor de rechtspersoon GROEN inZICHT, de vereniging dus. Mocht je niet in staat zijn om jouw zienswijze op de Ontwerpvisie vóór 2 december naar de gemeente te sturen (mailen) vraag dan uitstel aan. We helpen jullie met een standaard brief die je kunt gebruiken.

Stuur een brief naar de gemeente via het e-mailadres: gemeente@s-hertogenbosch.nl. Richt deze e-mail aan het ‘College van B&W’. Stuur een kopie (cc.) van de brief aan zienswijze@groen-inzicht.nl.

Je kunt de standaard brief hier downloaden (Word-bestand). De tekst staat eveneens hieronder. Voel je vrij om die waar nodig aan te passen. Pas sowieso de <WOONPLAATS> bovenaan de brief aan en onderaan bij de ondertekening <NAAM>, <STRAATNAAM + NR> en <POSTCODE + WOONPLAATS>.

Vergeet de brief niet te ondertekenen. Als je deze brief verstuurt geldt dit als een zogeheten pro forma zienswijze. Waarschijnlijk krijg je uitstel tot 16 december aanstaande.

Tekst brief:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 12345

5200 GZ ’s-HERTOGENBOSCH

 

 

<VUL WOONPLAATS IN>, 27 november 2019

 

Betreft: zaaknummer 8485741

Geacht College,

Op 4 november 2019 heeft de gemeente de Ontwerpvisie Energielandschap gepubliceerd. In de openbaarmaking is aangegeven dat de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 2 december 2019. De gemeente heeft vervolgens een inspraakavond gehouden op 19 november 2019 waarin zij de ontwerp visie voor belanghebbenden heeft toegelicht. Daarnaast loopt het traject van de “Duurzame polder”, de opstelling van de RES, de Oostelijke Landweg en de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught.

In al de verschillende plannen, visies, toelichtingen, bijeenkomsten en de onderliggende documenten worden deels onderling tegenstrijdige standpunten ingenomen. De veelheid aan stukken en informatie maakt het ondoenlijk binnen de termijn van vier weken een adequate zienswijze te formuleren, terwijl dat wel geboden is gegeven de voorziene grote impact die de besluitvorming over de Visie Energielandschap lijkt te gaan hebben. Ik benadruk daarbij dat de ambtenaren van de gemeente maanden de tijd hebben genomen om tot de Ontwerpvisie te komen terwijl de belanghebbende bewoners slechts vier weken de tijd krijgen (alleen hun beperkte vrije tijd) om tot een zienswijze te komen. Feitelijk is dat maar twee weken na de inspraakavond van 19 november 2019.

Ik begrijp dat de gemeente voortgang wil maken, maar stellen dat snelheid ondergeschikt is aan zorgvuldigheid van besluitvorming bij dergelijke ingrijpende plannen. Dit klemt temeer daar de gemeente tot op heden geen antwoord heeft gegeven of heeft kunnen geven op veel van de vragen die leven, zoals duidelijk is geworden tijdens de diverse informatie-avonden en de recente inspraakavondbijeenkomst. Mij is toen gebleken dat veel omwonenden pas nu op de hoogte raken van de ontwikkelingen.

Ik verzoek de gemeente daarom beleefd maar dringend de termijn voor het indienen van zienswijzen te verlengen tot in ieder geval begin januari 2020. Mijns inziens vereist de zorgvuldigheid van de procedure dat.

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief te bevestigen.

In afwachting van uw antwoord teken ik,

Met vriendelijke groet,

 

 

<NAAM>

<STRAATNAAM + HUISNUMMER>

<POSTCODE + WOONPLAATS>