Kom naar de bewonersbijeenkomsten Duurzame Polder

[UPDATE] – extra bijeenkomst in Rosmalen op 14 november is ook al vol

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss en de provincie Noord-Brabant verkennen samen de mogelijkheden om met windmolens en zonnevelden duurzame energie op te wekken in het poldergebied tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Dit project heet: de ‘Duurzame Polder’. In juni 2019 zijn de eerste bewonersbijeenkomsten over de Duurzame Polder gehouden. De komende maand vinden er opnieuw bewonersbijeenkomsten plaats. Kom naar deze bijeenkomsten en laat je stem horen! Meld je aan op www.duurzamepolder.nl.

Wat is de ‘Duurzame Polder’?

In de raadsvergadering van 9 oktober 2018 stemde de gemeenteraad in met de volgende punten:

  1. Dat de Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen vaststelt, en dat de polder daarmee een belangrijke plaats in kan nemen bij het realiseren van de doelstelling ‘Klimaatneutraal in 2050’.
  2. Tot het uitvoeren van de tweede fase van de verkenning (tweede helft 2018) om de ontwikkelingsmogelijkheden in het poldergebied nader te verkennen waarbij aandacht wordt geschonken aan: a) De mogelijkheden om windturbines en zonneparken te plaatsen; b) De mogelijkheden om gelijktijdig kwaliteitsverbeteringen binnen de agrarische sector, natuur en recreatie, landschap en ruimtelijke kwaliteit te bereiken die passen bij een duurzame toekomst.
  3.  In te stemmen met een open en participatieve werkwijze in de verkenning rond het poldergebied en de opstelling van de visie energielandschap voor heel het buitengebied van ‘s-Hertogenbosch, waarin bewoners en andere stakeholders vanaf het eerste moment nauw worden betrokken bij de uitwerking van de visie en verkenning.

Uit een eerste fase verkenning van de gemeente bleek de Rosmalens polder in beginsel geschikt voor een grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Dit werd met het besluit van punt 1. overgenomen door de gemeenteraad. De tweede fase verkenning van punt 2. is gezamenlijk met de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant op gepakt en heeft de projectnaam ‘Duurzame Polder’ meegekregen.

In het project Duurzame Polder gaan de betrokken gemeenten en de provincie ervan uit dat de aanwezige landbouw in de Geffense, Lithse en Rosmalense/Nulandse polder goed te combineren is met een wind- en zonnepark. Het is een open gebied met weinig bebouwing en begroeiing.

Afbeelding verkenningsgebied Duurzame Polder. In groen gearceerde gebied zouden windturbines en zonnevelden mogelijk zijn (Bron: Duurzame Polder, bewerkt door GROEN inZICHT).

Er zijn verschillende initiatiefnemers, waaronder Windpark Den Bosch, Windcollectief Oss-Den Bosch en Kemperman & Partners Projecten, de plannen hebben voor het plaatsen van windturbines en zonnevelden. Afhankelijk van de omvang van het initiatief moet of de gemeente ‘s-Hertogenbosch, of gemeente Oss, of provincie Noord-Brabant of het Rijk als bevoegd gezag daarover besluiten. Gezamenlijk willen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch  alle energie die in 2050 gebruikt wordt, duurzaam opwekken en de provincie Noord-Brabant in 2030 al 50% daarvan. Samen bepalen ze in het project Duurzame Polder hoe ze met deze initiatieven om willen gaan. Dat vinden ze belangrijk voor zowel de bewoners als de netbeheerders.

Link met Visie Energielandschap

Naast de activiteiten voor de Duurzame Polder stelt de gemeente ‘s-Hertogenbosch momenteel de Visie Energielandschap op. In deze visie wordt aangegeven waar er mogelijk ruimte is voor opwekking van duurzame energie in het buitengebied van heel ‘s-Hertogenbosch. Met de Visie Energielandschap kan de gemeente een antwoord formuleren op initiatieven voor zonnepanelenvelden en windturbines.  Volgens de gemeente gaat de visie gaat verder dan alleen duurzame energieopwekking. Het moet een beeld geven van de wijze waarop het landschap er in de toekomst uit kan gaan zien. En hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan zaken als natuur en ontwikkelingen in de landbouw. De Visie Energielandschap en het project Duurzame Polder zijn niet los van elkaar te zien.

Bewonersbijeenkomsten Duurzame Polder

In het kader van het project Duurzame Polder zijn er al diverse bijeenkomsten geweest met. Doorlopend zijn er bijeenkomsten met initiatiefnemers en ontwikkelaars voor windturbine- en zonneparken. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met maatschappelijke organisaties. Nu is het moment gekomen dat de gemeenten en de provincie in gesprek gaan met bewoners. De bewoners hebben onlangs een brief ontvangen, waarin ze worden uitgenodigd voor één van de drie bewonersbijeenkomsten.

Er zijn drie bijeenkomsten gepland:

  • Woensdag 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in MFA De Koppelinck, Kloosterstraat 6 in Geffen
  • Woensdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur in Villa Fleurie, Driesprong 11 in Rosmalen; Deze zit vol.
  • Woensdag 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in Zaal Hertog Jan van Brabant, Marktplein 13-15 in Lith;
  • [EXTRA BIJEENKOMST] Donderdag 14 november van 19.30 tot 21.30 uur in Villa Fleurie, Driesprong 11 in Rosmalen. Deze zit vol.

Tijdens deze bijeenkomsten presenteren de gemeenten en de provincie de informatie die ze tot nu toe hebben opgehaald en waar dat toe heeft geleid. Ook laten ze verschillende ontwikkelperspectieven zien. De inbreng van bewoners helpt de gemeenten en de provincie om een adviesnota op te stellen, die naar de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Provinciale Staten gaat. Daarnaast kan je als bewoner specifieke informatie ophalen en delen bij de informatiestands.

We willen iedereen en in het bijzonder onze leden uitnodigen voor deze bewonersbijeenkomsten. Meld je aan op www.duurzamepolder.nl!

Wil je dat er een extra bijeenkomst in Rosmalen komt? Stuur een mail naar: omgevingsmanager@duurzamepolder.nl.