GROEN inZICHT heeft uitgebreide zienswijze ingediend

GROEN inZICHT heeft onlangs een uitgebreide zienswijze ingediend op de zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat wat er in de Milieu Effect Rapportage (MER) onderzocht moet worden en op welke manier. Voordat er een vergunning verleend kan worden voor de bouw van windturbines in de polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch, moeten de milieueffecten onderzocht worden.

In de Milieu Effect Rapportage wordt gekeken naar milieueffecten op allerlei thema’s: ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, natuur, geluid, lichthinder, wonen, gezondheid, etc. Zoals gezegd staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wat er in de MER onderzocht moet worden en op welke manier.

We hebben alle leden van GROEN inZICHT gevraagd een zienswijze in te dienen. Samen met Behoud Lithse Polder hebben we daarvoor een standaard zienswijze gemaakt die ingediend kon worden. Hopelijk hebben velen van jullie dat gedaan. Vanuit GROEN inZICHT hebben we ook een zienswijze opgesteld. In dit artikel gaan we kort in op een aantal opmerkingen die we hebben gemaakt. De gehele, uitgebreide zienswijze vind je hier.

Nut & noodzaak

In het Bestuursakkoord 2022-2026 van de Bossche coalitie staat dat ’s- Hertogenbosch haar opgave heeft verhoogd naar 16 windturbines voor de Duurzame Polder tot 2030 en om de opgave alleen met windenergie in te vullen. GROEN inZICHT stelt de vraag: wat is nut & noodzaak van dit politieke besluit? Er is geen link meer met de RES-opgave. Welk onderzoek ligt ten grondslag aan dit besluit. Er wordt gezegd “we moeten meer doen”, maar hiervoor is voor zover bekend geen onderbouwing of bestaand regerings- of provinciaal beleid dat dit vereist. Afgaand op de RES-opgave zou het aantal windturbines (bij 100% wind en 0% zon) 9 moeten bedragen. Een verhoging naar 16 windturbines betekent een verhoging met 77% (!)

Er wordt continue gezegd “we moeten meer doen”. Maar het kabinet heeft al besloten dat alles wat er meer gedaan moet worden bovenop alle RES-opgaven van alle landelijke regio’s van windparken op zee moet komen. Zo gaat er met 5 nieuwe windparken op zee al 10,7 Gigawatt aan duurzame elektriciteit opgewekt worden. Dat is 2x zoveel als alle Nederlandse huishoudens jaarlijks samen gebruiken.

Het zoekgebied en de beperkingen

Volgen de gemeenten is er alleen in het centrale deel van de Duurzame Polder ruimte voor windturbines. Dit wordt ook wel het zoekgebied voor de windturbines genoemd.

GROEN inZICHT vindt dat op voorhand duidelijk moet zijn – dus voordat de het onderzoek naar de milieueffecten start – welke andere beperkingen er voor het zoekgebied gelden en hoe deze het zoekgebied verkleinen. Denk daarbij aan eendenkooien, Natuurnetwerk Brabant (NNB), hoogspanningsmasten, ondergrondse leidingen, etc. Als het zoekgebied daarmee kleiner wordt, wordt ook steeds meer duidelijk waar de windturbines komen en wordt concreter wat mogelijke milieueffecten zijn.

Gezondheid

In de NRD staat o.a. het volgende: “Gezondheid: gezondheid is voor veel mensen een steeds belangrijker aandachtspunt in plan- en besluitvorming. Voor de Duurzame Polder speelt met name de gezondheid rond veehouderijen en de gezondheid in de nabijheid van windturbines. Voor beide aspecten lopen al jaren studies.”

GROEN inZICHT is van mening dat he niet alleen gaat om de gezondheid in de nabijheid van windturbines. Vooral laagfrequent geluid (LGF) kan tot grotere afstanden een negatief effect hebben op de gezondheid. Windturbines worden door het RIVM beschouwd als potentiële grote LGF-bronnen. Volgens schattingen van het RIVM is ongeveer twee procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder ernstig gehinderd door laagfrequent geluid.

Het aantal meldingen bij GGD’en over het horen van een bromtoon neemt toe: er zijn meer meldingen en deze stijging is groter dan bij andere bronnen van milieuoverlast. Sinds 2016 komen er bij GGD’en meer LFG-meldingen binnen dan meldingen over gewoon geluid. Ongeveer 2% van de meldingen bij GGD’en over omgevingsfactoren gaat over LFG. Sowieso vinden wij dat het onderwerp LFG onderbelicht is in de NRD.

GROEN inZICHT wil ook gespecificeerd zijn welke rekenmodellen gebruikt worden om de zogeheten geluidbelasting te bepalen: wie heeft de modellen gemaakt en hoe zijn ze gevalideerd met werkelijke situaties.