Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt bewoners tot proefkonijnen

GROEN inZICHT is al het vertrouwen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch kwijt. Er is toegeredeneerd naar de realisatie van de plannen van de windboeren van Windpark Den Bosch. Bewoners praten tegen een muur en staan buitenspel. GROEN inZICHT maakt zich op voor acties.

GROEN inZICHT was en blijft kritisch op Gemeente ’s-Hertogenbosch

Eind vorige week presenteerden de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch het concept Voorkeursalternatief voor de Duurzame Polder. Dat is – zoals zij dat zelf noemen – het best passende plan voor windturbines in de polder. Wethouder van der Geld zegt bij de stappen die ze zetten om duurzaam energie in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch op te wekken: “Dit vraagt vanzelfsprekend om een zorgvuldig proces met mensen en partijen uit de omgeving. We moeten en willen blijven horen wat zij ons meegeven, ook nu weer.” GROEN inZICHT blijft erbij dat het participatieproces tot op heden juist onzorgvuldig is geweest. We hebben vorig jaar juni niet voor niets besloten om samen met Behoud Lithse Polder uit het participatieproces en de klankbordgroep te stappen. Illustratief is het woordje ‘horen’ in de reactie van de wethouder. Ze horen wellicht wel wat belanghebbenden zeggen, maar ze luisteren niet.

Nijs van der Vaart, bestuurslid GROEN inZICHT: “Alle input en argumenten die we in het verleden inbrachten worden van tafel geveegd. Toen we uit het participatieproces en de klankbordgroep stapten en onze kritiek schriftelijk beargumenteerden aan het college van Burgemeester en wethouders ontvingen we een obligate reactiebrief, met de boodschap dat men zich niet kon vinden in onze argumenten. Het is alsof we tegen een muur praten. Dat de Osse wethouder Van Geffen in het Brabants Dagblad zegt ‘geen kritiek op het proces te verwachten, omdat we naar alles en iedereen geluisterd hebben en alle belangen gewogen hebben’, is zeer arrogant en tekenend voor de overheid tegenwoordig.”

Gemeente ’s-Hertogenbosch is onbetrouwbare (gespreks)partner

Bij herhaling hebben we gemeente ’s-Hertogenbosch gekwalificeerd als onbetrouwbare (gespreks)partner.

Nijs van der Vaart: “Voortdurend verandert de wethouder de invulling van haar Regionale Energie Strategie (RES)-bod en komt hij daarmee terug op eerder besluiten van de gemeenteraad. De gemeenteraad die ook het college controleert zou kritischer mogen zijn op de zwalkende en onbetrouwbare gedrag van het college en in het bijzonder wethouder Van der Geld.”

In de Bestuursovereenkomst Duurzame Polder, gesloten tussen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, staat duidelijk dat de gemeente ’s-Hertogenbosch in het Bossche deel van het Duurzame Polder Gebied 0,86 PJ wil opwekken. Dit staat ook in een eerder raadsbesluit met betrekking tot de RES. De 0,86 PJ is de restopgave voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch die voortvloeit uit het RES-bod.

In het concept Voorkeursalternatief gaat de gemeente nu uit van 14 windturbines, met een tiphoogte van 261 meter hoog en een opgeteld vermogen van 100,8 MW. Gezamenlijk leveren die windturbines 1,2 PJ. De gemeente wil dus 40% (!)* meer duurzame energie opwekken in het Bossche deel van de polder dan haar eigen opgave, waarbij de extra lasten (o.a. gezondheidseffecten en waardevermindering woningen) voor rekening van haar burgers komen.

Nijs van der Vaart: “We zijn terug bij af, stap voor stap vergroot het college haar eigen opgave en houdt ze ook geen rekening meer met grootschalige opwek van zonne-energie buiten de Rosmalense Polder en zon op grote daken. Het college zegt het één en doet het ander en is wat ons betreft daarmee onbetrouwbaar.”

Gemeente ’s-Hertogenbosch is gericht op realiseren Windpark Den Bosch

Het valt GROEN inZICHT op dat het concept Voorkeursalternatief er eigenlijk voor zorgt dat Windpark Den Bosch nagenoeg haar plannen kan realiseren. Tijdens het participatieproces en in de klankbordgroep hebben we onze zorg uitgesproken dat het hele proces er uiteindelijk op gericht is om dit plan gerealiseerd te krijgen.

Nijs van der Vaart: “De gemeente had maar één doel, haar energieopgave realiseren. En dat kon alleen als het Voorkeursalternatief in het Bossche deel van de polder naar het plan van de windboeren werd toegeschreven. Immers, zonder initiatiefnemers zou de gemeente met lege handen staan en haar klimaatdoelstelling niet behalen.”

Windpark Den Bosch BV, met 16 boeren uit de Rosmalens polder achter zich, heeft in het verleden uitgesproken een windpark te willen realiseren met een capaciteit van ongeveer 114-140 MW. Het concept Voorkeursalternatief met een capaciteit van ruim 100 MW in de Rosmalense polder komt in de buurt van die ambitie.

Met het huidige concept Voorkeursalternatief maakt de gemeente ’s-Hertogenbosch woningbouw aan de noordoostkant van de Groote Wielen voor de komende decennia onmogelijk. Woningbouw is net zo’n belangrijke opgave als de energieopgave.

Tijd voor actie!

GROEN inZICHT is altijd een belangenbehartiger geweest die zich richtte op een constructieve bijdrage en discussie op basis van onderbouwde argumenten. Maar omdat de ‘trein doordendert’ en er niet geluisterd wordt, is het tijd voor actie. Richting de besluitvorming in de gemeenteraden in oktober van dit jaar zal GROEN inZICHT vaker van zich laten horen. En zoals eerder beloofd bereidt GROEN inZICHT zich ook voor op juridische stappen.

GROEN inZICHT legt zich geenszins neer bij het concept Voorkeursalternatief dat nu op tafel ligt en blijft zich verzetten tegen de komst van een grote, industriële, ‘energiefabriek’ in de polder. In geen enkel windpark in Nederland staan hogere windturbines dan nu voorzien in de Duurzame Polder. De bewoners van ’s-Hertogenbosch zijn proefkonijnen voor de gezondheidseffecten van een dergelijk groot windturbinepark.

Tot slot, GROEN inZICHT staat open voor een gesprek over ‘wat wel kan’. We zijn immers niet tegen windturbines, maar wel tegen de huidige grootschaligheid.

* restopgave gemeente ’s-Hertogenbosch = 0,86 PJ. Opbrengst 14 windturbines is 1,21 PJ. (1,21 – 0,86) / 0,86 = 40%