Definitief bod groene energie voorgelegd aan raad (RES 1.0)

Minder groene energie nodig!

We hebben het raadsvoorstel bestudeerd over hoeveel groene energie Den Bosch wil opwekken in 2030. Het goede nieuws is dat het voorstel 20% lager is dan vorig jaar, doordat er nu al meer zonne-energie op grote daken is opgewekt (zoals al eerder aangegeven door ons). Daarnaast gaat de gemeente nog 100ha zonnevelden buiten de polder zoeken.

Pascal Spelier zal vanavond (12 april 2021) inspreken namens GROEN inZICHT en uitleggen dat het voorstel nog verder omlaag moet omdat er nog veel meer zon-op-grote-daken te verwachten is tot 2030. Ook vragen we over 2 jaar een bijstelling van de getallen en een grotere afstand tot de bebouwing tot 2 km (net als in Oss). Het is dan mogelijk om met 40% zon en 60% wind, met 4 windturbines in de polder te voldoen aan de energie eisen van de gemeente.

Vanaf 20:30 uur zijn de insprekers te volgen via de website van de gemeente en via YouTube.

– De raadsavond Informeren & Ontmoeten is bedoeld voor de raadsleden, om te luisteren naar wat de burger belangrijk vindt. Er worden geen discussies en debatten gehouden.
– Vanwege de corona maatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven. Maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online (zie bovenstaande linken).


Inspreektekst Pascal Spelier

Geachte voorzitter, geachte gemeenteraad
Vandaag spreek ik u weer toe namens de honderden leden van Vereniging GROEN inZICHT. Binnenkort neemt u een besluit over de Regionale Energie Strategie 1.0.

Toen we het raadsvoorstel lazen konden we een heel licht gevoel van blijdschap niet onderdrukken. We zijn enigszins opgelucht dat het college de restopgave voor de opwekking van duurzame elektriciteit heeft verlaagd van 1,04 PJ naar 0,86 PJ. Tegelijkertijd vragen wij u nog eens kritisch naar deze restopgave te kijken. En hoewel de besluitvorming over de Duurzame Polder al heeft plaats gevonden, zetten wij – zeker na het Osse raadsbesluit – nog wat kanttekeningen bij de Duurzame Polder.

In het verleden hebben we het college en de wethouder in het bijzonder en de raad vaak voorzien van berekeningen. Al die getallen zullen u vaak geduizeld hebben. We hebben altijd geroepen dat de door de gemeente berekende restopgave – die in zijn geheel in de Duurzame Polder moest landen – te hoog was. In die zin zijn we dus blij dat de gemeente de restopgave nu naar beneden heeft bijgesteld. Maar volgens ons moet de restopgave nog verder omlaag.

Het is belangrijk om te beseffen waarom de opgave naar beneden is gegaan en waarom deze nog verder omlaag moet. Hopelijk verschaffen we u hiermee een duidelijk overzicht met de verschillen tussen de Concept RES en de RES 1.0.

Nogmaals, we weten dat de getallen u vaak duizelen. Wat u vooral bij deze slide moet onthouden is het volgende:

  1. Bij de vaststelling van de Concept RES werd de Klimaatmonitor met peildatum 2017 als bron gebruikt. In de tussenliggende twee jaar bleken er veel meer projecten gerealiseerd te zijn en er ook veel meer projecten in de pijplijn te zitten. Inmiddels zijn we weer bijna twee jaar verder en zullen er weer meer projecten gerealiseerd zijn en in de pijplijn zitten, waardoor de restopgave zeer waarschijnlijk nog lager uitkomt.
  2. Wederom vergeet de gemeente het potentieel van zon op grote daken af te trekken van de opgave. Er moet ons inziens dus nog 0,06 TWh verrekend worden.
  3. Tot slot adviseren wij de raad om ook de 100 ha zon, te realiseren binnen de gemeentegrenzen, maar niet in de Rosmalense polder, expliciet te maken en af te trekken van de opgave, waardoor er een restopgave van 0,09 TWh resteert.

Als we de werkelijke restopgave laten landen in het Bossche deel van de Duurzame Polder, dan zijn er bij een verdeling van 60% wind en 40% zon nog maar 4 windturbines nodig.

We hebben hierbij de uitgangspunten van een windturbine genomen zoals weergegeven in het RES 1.0 rapport. Met iedere andere verhouding tussen wind en zon gaat het mogelijke aantal windturbines omlaag.

En dan kom ik nu op het Osse besluit aangaande de Duurzame Polder. De gemeenteraad in Oss besloot dat windturbines op minimaal 2 km van de dorpsgrens moeten staan. Op deze afbeelding ziet u bij benadering wat dit betekent voor het zoekgebied. Omdat we hebben aangetoond dat er bij een verdeling van 60% wind en 40% zon nog maar 4 windturbines nodig zijn voor de werkelijke restopgaven van ’s-Hertogenbosch adviseren we de raad om alsnog ook in de Bossche deel van de Duurzame Polder 2 km als afstand te hanteren.

Overigens, als het zonnepark en windpark in de Rosmalens Polder qua aantal niet meer als grootschalig te beschouwen is, waarom dat niet alsnog kijken naar alternatieve zoekgebieden in de buurt van snelwegen en bedrijventerreinen.

En tot slot wil ik nog iets zeggen over het voorstel om de handreiking Omgevingskader en het 50% lokaal eigendom niet bindend te verklaren. In het Klimaatakkoord is het streven afgesproken dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op land, in handen komt van de lokale omgeving. Waarom besluit de RES Noordoost Brabant nu opeens af te stappen van deze afspraak? Als het verkrijgen van draagkracht onder de bevolking ook gaat om een eerlijke verdeling van lusten en lasten, dan moet je de omgeving de mogelijkheid geven om te participeren.

Tot slot nogmaals onze adviezen aan de raad.

  1. Trek zon op grote daken af van de opgave. En let op: zon op grote daken blijft groeien!
  2. Maak de 100 ha zon, te realiseren binnen de gemeentegrenzen, maar niet in de Rosmalense polder, expliciet en trek ook deze af van de opgave
  3. Maak de handreiking Overwegingskader en het 50% lokaal eigendom WEL bindend.
  4. Volg de gemeente Oss in haar beslissing om windturbines op minimaal 2 km afstand van de dorpsgrenzen te plaatsen.
  5. Stel jaarlijks op basis van de RES monitor vast of de opgave naar beneden of – en zo eerlijk zijn we ook – naar boven bijgesteld moet worden. Ook in Oss is besloten dat er over een jaar een herijkingsmoment komt om te zien of energiedoelen mogelijk aangepast kunnen worden.

Presentatie: 20210412 Informeren & Ontmoeten RES 1.0